اتوماسیون صنعتی – تابلو برق

روشنایی

انتقال نیرو

اتوماسیون صنعتی – تابلو برق

روشنایی داخلی

10%
10%
10%
10%

روشنایی محوطه