اتوماسیون صنعتی – تابلو برق

روشنایی

انتقال نیرو

اتوماسیون صنعتی – تابلو برق

روشنایی داخلی

-9%
جدید
آفتابی
سفید
۱۰۲,۰۰۰ تومان۹۲,۵۰۰ تومان
-9%
جدید
آفتابی
سفید
۹۳,۰۰۰ تومان۸۵,۰۰۰ تومان
-8%
جدید
آفتابی
سفید
۸۵,۰۰۰ تومان۷۸,۰۰۰ تومان
-18%
۳۵,۵۰۰ تومان۲۹,۰۰۰ تومان
یخی (نچرال/نور روز/استاندارد)
۳۶,۰۰۰ تومان

روشنایی محوطه