اتوماسیون صنعتی – تابلو برق

روشنایی

انتقال نیرو

اتوماسیون صنعتی – تابلو برق

روشنایی داخلی

30%
آفتابی
سفید
۱۶۳,۰۰۰ تومان۱۱۴,۱۰۰ تومان
30%
آفتابی
سفید
۱۵۰,۰۰۰ تومان۱۰۵,۰۰۰ تومان
30%
آفتابی
سفید
۱۰۲,۰۰۰ تومان۷۱,۴۰۰ تومان
30%
آفتابی
سفید
۸۵,۰۰۰ تومان۵۹,۵۰۰ تومان
13%
سفید (مهتابی)
۳۵,۵۰۰ تومان۳۱,۰۰۰ تومان
یخی (نچرال/نور روز/استاندارد)
۳۶,۰۰۰ تومان

روشنایی محوطه