کلید کامپکت

کلید اتوماتیک کامپکت برای محافظت در برابر اتصال کوتاه و اضافه جریان استفاده می‌شوند. تمامی کلید‌ها دارای منحنی مشخصه‌ای هستند که نشان می‌دهد محدوده کاری کلید در جریان‌های مختلف و در اضافه بار‌ها و اتصال کوتاه‌ها چگونه است و در دو دسته کلی قابل تنظیم وغیر قابل تنظیم تقسیم می‌شوند. انواع کلید اتوماتیک از لحاظ ساختار عبارتند از کلید‌های اتوماتیک هوایی و کلید‌های اتوماتیک کامپکت.